ജയപ്രകാശ്‌ കെ കെ
S/o Late . രാമൻ ആചാരി
വാളശ്ശേരി ,കോട്ടൂർ
വടുവഞ്ചാൽ 673 581
ഫോൺ :04936 217120
മൊബൈൽ : 9446643781

fb_icon
twitter
g_

 

 

              JP Interiors      

 

 

 

About us

കട്ടില, ജനൽ,വാതിൽ,ഫർണിച്ചറുകൾ  തുടങ്ങിയ  എല്ലാ വിധ മരപ്പണികളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.

1
കട്ടിള, ജനൽ, വാതിൽ, സ്റ്റെയർകേസ്, ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിധ മരപ്പണികളും മിതമായ നിരക്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വടുവഞ്ചാലിലെ ഏക സ്ഥാപനം.

Redefining beauty of wood.